JavaScript数组去重的4种方法

集合操作 小海豚博客管理员 2020-06-29 18:40:41.0 33 0条

本文主要介绍了JS数组去重的4种方法。

第一种:双重循环

 1. var ary=[1,2,3,3,2,3,4,5];
 2. for(var i=0;i<ary.length;i++){
 3. for(var j=i+1;j<ary.length;j++){
 4. if(ary[i]===ary[j]){
 5. ary.splice(i,1);
 6. i--;
 7. }
 8. }
 9. }
 10. alert(ary);

第二种:新数组

 1. var ary=[1,2,3,3,2,3,4,5];
 2. var ary1=[];
 3. for(var i=0;i<ary.length;i++){
 4. if(ary1.indexOf(ary[i])==-1){
 5. ary1.push(ary[i]);
 6. }
 7. }
 8. alert(ary1);

第三种:可以记录次数的对象去重

 1. var ary=[1,2,3,3,2,3,4,5];
 2. var obj={};
 3. for(var i=0;i<ary.length;i++){
 4. var cur=ary[i];
 5. if(obj[cur]){
 6. obj[cur]++;
 7. }else{
 8. obj[cur]=1;
 9. }
 10. }
 11. var ary=[];
 12. for(var attr in obj){
 13. ary.push(attr);
 14. }
 15. alert(ary);

第四种:sort 思想

 1. var ary=[1,2,3,3,2,3,4,5];
 2. ary.sort(function(a,b){return a-b;});
 3. for(var i=0;i<ary.length;i++){
 4. if(ary[i]===ary[i+1]){
 5. ary.splice(i,1);
 6. i--;
 7. }
 8. }
 9. alert(ary);

以上就是本文的全部内容,希望本文的内容对大家的学习或者工作能带来一定的帮助

暗锚,解决锚点偏移

文章评论

嘿,来试试登录吧!