JavaScript

JavaScript实现用特殊符号替换字符串的某个部分区域

字符串 小海豚博客管理员 2020-06-28 14:12:23.0 129 0条

一、引入

相信很多人都遇到过敏感信息需要做部分隐藏功能,大多数都是用特殊符号去替换。,比如电话号码中间部分,身份证中间部分要用*代替

二、JS部分

 1. /* 部分隐藏处理
 2. ** str 需要处理的字符串
 3. ** frontLen 保留的前几位
 4. ** endLen 保留的后几位
 5. ** cha 替换的字符串
 6. */
 7. function plusXing(str, frontLen, endLen,cha) {
 8. var len = str.length - frontLen - endLen;
 9. var xing = '';
 10. for (var i = 0; i < len; i++) {
 11. xing += cha;
 12. }
 13. return str.substring(0, frontLen) + xing + str.substring(str.length - endLen);
 14. }

三.用法

比如我们要处理电话号码的敏感信息,保留前3位和后4位

 1. <script>
 2. function yincang(){
 3. var num=18888888888;
 4. var secret_num=plusXing(num,3,4,'*');
 5. alert(secret_num);
 6. };
 7. /* 部分隐藏处理
 8. ** str 需要处理的字符串
 9. ** frontLen 保留的前几位
 10. ** endLen 保留的后几位
 11. ** cha 替换的字符串
 12. */
 13. function plusXing(str, frontLen, endLen,cha) {
 14. var len = str.length - frontLen - endLen;
 15. var xing = '';
 16. for (var i = 0; i < len; i++) {
 17. xing += cha;
 18. }
 19. return str.substring(0, frontLen) + xing + str.substring(str.length - endLen);
 20. };

结果就是

 1. 188****8888
暗锚,解决锚点偏移

文章评论

嘿,来试试登录吧!